Up close
Up close
No smoke
No smoke
Kiln firing
Kiln firing
Heat shield round kiln
Heat shield round kiln
Fire at bottom
Fire at bottom
Smoke water
Smoke water
Almost finished
Almost finished
Bottom quench
Bottom quench
Drained char
Drained char